Guss

Most recent posts by Guss

TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAYAJAKAAAKACAKAAAKACAKAAAKAAAAAAQENCQEAkQEAAQEAkQEAAQEAANCAAASHDHEGGHEHEACHEHEHEAAICAJGGAoAAAoQCQCAkQEQEAkQANGQIASAhNAAAOGApQCAAHEHEHEGGAKAAQI
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAACAAAAAAAAAEAAAAAAAAAIAAACAATAANACAaAVATJBAZAVALAIAWRFAAAgIIYHSDAbZFAlAAOIZFAbSJZDGHMIAAAgYGMHApVIUDAAMCKHOGWDXHMIAAAAAsKIHEQCRCOGSHApQGQIHE
TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAIAEAAAAAEAAAAAEAAAAACAAAAACAAAAUAAIAAGIAAAIGGAAAkAAAUAjAAAIAAAIPCNHHIAEAmNCAEGGACJIAAAAAANGAINIQEVIZFHJHEKCAkAmACASABAQARQJOGZFAjWGYASFVDMHLF
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIAaAZAHAAAAAAAAAAAAAQAJAAAAOGAtNGRAVGADAEAAAAAAAAAAAAOGAhAAIGRBNCSCNDIAAJAUABAAAAA2ABAIA0MHAdZFIHHBAAAYWDAPAAAyIDARAJZAGFYC
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAEAcAfAfAPAAAAAAAAAAAAAAAAAeAHGILCYJYJWBPJAPAAAAAAAAAAGCLJTJGIAUAfNJYAYJWBODAAAAAAA8LJWHHAHCMGLFPHPBABZEWDNFAAAILCWFAgIAA5XJOGLDUFAoMA
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMACAAAAAAAAAUAZADAAAcABAAAAAAJGPGATARADAAHCAiNCAAGINIAAACAAAAMENJAgAAAAAkNGGGAALGAdQHAAAAAALGPFNHAGASHDAiNCAMJEKDUIAfABAAJGAASEZFABAkNGICLDZDTD
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)I spelled out "GUSS" on a map???
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAWABAOAeAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqJEAzMHXDVIPHANAAAAAAAAAAAAAgA6WHRIIBSFPHVHUBOCAAAAAAAAAAAsAkQCAAAKAAVGOJSHTDPCANAAAAAAHGWGAAAgAANCAAZCAVNJAATG
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAEAIAAAYAFAEAAGIAAHAAAAAAAAAAAHGAANCAATGHGAAHCA0GHAAAMAAAGAAIIOBGIAAGIJCNJAAXGAAAAJETBHJAAAAUETEAAHALGNJOGIDPDA1MHZFUHPEAVKH
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAASAZAdAXAdAVALAAAAAAAAAAAAAWAlAAAWYFWDJFXFAAPGALAAAAAAAsIGGHAgICMBLDYBNHOEJHNCNCAAAAMCXHAAAiAAAePBALAANGAAGEHEAAAkAAVAQDAcAvMCZFAbOHAFMI
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAASABACAAAaAbATARABAAAAAAASAJA6AZA7AbAzA7QBOEABAAAAAAAgAeAjNCQITASFSDAPOEABAAAAAAAAA8LFNHGGA8VJQJZAHFOGARABASABAAKIOEAhPIKHPESFRHTBPFAbAp
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUATAdAdAfATAXARAZARAfAXAfATAFKEAIHEWEYCQBGEAAAARGKFXGMCODGEAQRFNCRAAUABAAAAAAAAAIWIRIWDNDAsHEXIAaTFAAAAAAAEAAAAZCApJCTFMESBZFQBMIAAAAAYGFAIAAGE
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAaABAAACAIAEAAAEAAAAAAAAAAAAAgNGOGA3APAaVJATJFABASARABAAAAAQA3SBJHMGRJSDQFICQBAAAAAAAAAAAkIIHDA2KHQAHEMAADAAACAAAAAAAAGEAaRJZBARQHAQTBNDAyARAB
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAWAbATARABAAAAAAAQAZAZATAfADMEYFAlNAAAAAAAAAAAAAAAQIQILANAHCTEKGAAAAAIAaABASAHAAAAQCZCNDAkQCAANGAaGDPBQBAqHIAWAhAAHCTGKAAAAAAqSGZFUFA0GDZFUJAB
Map Creation Contest #8 (Ends Thursday, November 9th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAEAAACAAAAACAAAIAAAIAAAEAAAIAEHCAyAPAAAmAAACAKOGATNJGGAIAAWAApSGIJRBGGGCA9AjSGAlAkNCAAOAICSHPJQDSGSFIHXBRIABUCGGGGAIMESJA7WFQCAAQIXAKGAAAm