edgelore

Most recent posts by edgelore

TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAXAbAJAAASAZAZARAZAJAAAAAEAALGWHAANCSEAJAAOEMJAANINEAAGIAAJGAAAAICARNHOGATAVAxAjUCAAHAAAAAAaArAAAAAiRAAAGGAoAiAAQEHAAAAkAqOANGA2AlAIREAAA0OBAA
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAJAAAAASATARAJAAAAAAASAJAAAoAAAAOGAxApAAAKAAOGARApAAAANAAAOGArASARAJRIAbQJASARAJPEApAAAoAoAoOGARApRAAARAOGARApNANANAAAOGRBOEARAhOGRHApOEARAh
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAIAAAEAAAAAaAJAAAAACAAAAAEAAAINGOGHDASArAAOGNHAiAAAIAAHEAAAQQJNGAmQCAARIAZAlNIAAAARAACNAAIAAQEWIAAAsAAAUYJAFNIAyAhQCAAAAOGHDGIAKGGOEHDAKYIGDOF
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEAAAAASARARAFAAAAAEAAAAAEAAAAHCAAAqAAAEAQGJAAACHCAAASIFAJAAAAQEAANGGGAEGIAkAAACQEAAGEAANCAAHCAAAkMIGIGIGIAkAAICAJASARGJAEAAPGIDADHAGIHGIIA5AHAg
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAGAAAAAAAGAAAAAAAGAAAAAAAGAAAiHGAAAOAiHGAAAAAiIEAJAAAiGIA0AJGIQCKANGIEOFA1ABHGAEQEAEGIGIAEYEARHHAITGAIGIAAGIUAIEIBHBGIHCHAAAHANAUEAAWAARHBAI
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAKAAAOAQAHAAAAAAAOAAAqGENIAAAqAARAGERAGEAMAAAqGERAAARAAARAAARAAARAAQNBGERAAARAAARAAARAAARAAARAAAQCAAAoAORAAORAAORAAORAAORAAA
TIB-X updateFrom the Kickstarter info it sounds like there will only be 1 currency in TIBX. No more BDs - Credits will be the only currency. So those with BDs in TIB will have them converted / added t
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AQARARADASARARARARAbARAVARAPAEAAAQArAiAaARAVAZA7ARMJGEAwIFTHAEAiAqSGARMJGEA4PDNJACAAAQIHHBKAAkAoNGPEABAAAQRBRANIAEAqLIHBGIGIAARANGNGAEAiAiRANCWI
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAAKAAACAAAeADACASARADAAASAFAARAAARCACAiKAQIAiACAiACAiAAGGAgAAOGKBRGAJGEAyRBAiAiAiAAAiAAAAAgAaIJARATSBAzAxQJAiACAiACAGAAAyARNJQIAIKEASANAkQIAi
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)Amcilla, quick question - it looks like the participation prizes for #11, #12, and #13 have been awarded (thanks!), but I'm not sure about #9 and #10. Can you please confirm if all partici
An Event For Thanksgiving?Sure thing! I also keep looking and thinking there should be a forum announcement already with more specifics on what to expect and how it's going to work today, but don't see anything yet
An Event For Thanksgiving?This just came in this morning through a Tib-X Kikstarter update Email from Ozy: The Infinite Black will host a special event starting Thursday November 23rd! In addition to double Blac
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAASARARARARAdAZATAbAVALACACAAAiAAAIAIAEAGHEQGRAACXGAkQCACAgAAAIAKNCXEKAAqWIAqNCGGXIAsACAIAEAiNIXGAKWIAEWGAMWGAoHCWGNAAIXEAiAGWINITEJIAIKANAAE
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUAFAAAAAUAFAYAVAHAAAAAAAEAWAFJCIBAZAVIBHDAAXAHAAAAAAMJIIEGFGEPGADUEAAAARCKAHGAAAMLEMJHAAAAAJGPGIDOFAHHGTIGIOALEOJAzGJAAAAAAJGPGAjIEKBVCGJLENHKA
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAJAAAUAVAVAFASARARARARARAFAkAAAANGHAGIGIKAAAAAAAAAAAAAHAGIAAAAAkTIHGHAHGAAAAAAAAAAAqGIGIAAAAJIHILEUBHAPGARANAAAiAATIHGAAAyAjKANGAiTGGINGHARI