Most recent posts by heerend

Congrats on Level 500 x3 mikadeth!It took all of them...
TIB-X Interface First LookWould you consider creating an API for obtaining map, deployment and corporation membership rosters? I think having an active developer community seems to make games more successful. Being
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAQAJAAAAAAASARAJAAAAAAASABAAAAAAAANGAUAhASARAJOEAFAiAAAAAAAQARADASWDAhASARAJOEMHAJAYARABAUAhAiAiGGRAASARAJRAHCNGNGOEAFHCAiAiAiAiAqOGAVApNINGNG
TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAKAAAAAEAEASAZAJACAGAAAKAAAAAgASMJAAGIMEAZADQGSAGJAkAAMIAAAkAEAEACHCHEQARGIBHDGGGGAAAAAEJAIFLFABAiNCOEARAJAgQAAAAAACKEAcWHAAAqASIDARARAJNIAA
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAIAEACAaADAAAAAAAIGIACAAAAAAAAAQXFAkAoNAAAAEAYALXGASAJAAAAAAAgASUBAkNCAAGGAoNAWEOAASNHAWAZAzAJAGVC
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAYARAJAAAAAAAWAZAJAAAAAAAAAAAUABOEAFNCAAA0HDAKNANCAAASARAJIAAFAGGGHCAAHGAoRANCGIAkAAAAAANGJGJGAAAANCHCQAOEUBGGGEAAASAFAANGASARAJGGAAOE
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcARARAFAEAAAEAUARARAfARARAFAEGIOIAJHEHEAAHCHCASAlGIOIAJGGGGGIHCAqQCNGNGASSFNHGGGEHCAiQCAAIAApQCNGAAQCOGARQJPCARAhQCAAAAAQApNGAAQCAqASAVAJPEPDAh
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKASAJJAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAKAyAhOGAhQCTIAAAAAAAAAAAAAKAyAhNIAiASAjAiJAAHAAAAAAAAAiAiNIAiAiQAAiAiAiAi
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAjHIPCAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAgAoHENGNGNGAAAAAAAAAAAAASAnGENEAsMIOAMINCPGAJAAAAAAAgAuGEAgHIGEMIHAMIHAGE
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAASAJASAJASARAJASAJAAAAAAAAAAAiAaAjOAAiOIAZAjOIAJNGAAAAAAAkAoAyNHJINGICAxNHICAFNGNAAAAAHGAoPCAhOEAhOEARAhNGHCAiNGAAAAGEOCPGMJAIAIAIAEAIAEQENC
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAKAAAAAAACACACACAAAAAAAAAAAAAkAGNGASAzAxAxAhASABAAAAAAAAAIJGGGAkTAAZARABAiACACACAAAAAAAAQAAAJIHAOAPCAhAyAxAxAJAAAAAAAAAAAgAmGIHGNGRGARAZAZAJ
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUANASAJAMAAASAJAAAAAAAAAKAKAGHCJGPGAFTCQAAAAKOEAJAAAiAmQATGAANAHCTEAAAAAkAENCAAQAAoIEABGGAwAFAoPCAbADHCGIGIAYANASTDAiAAAAGGAAQAQEPEADTGGIAAYEND
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAaAdABASATAZAJAEAEAaAJACAAAAAiAKUIQBAiASAJNGVAJHAGQCNAAAAqAiAKOEAhAiAAAAQIOEAhKCA0ABAkAiQCAAOEAhAAAAAAAAOEAhHGIIABKAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcARARAJASARATAFASARAdABAAAAAAGIOIANAoNCAgASKBAKASHDMIAAAAAAGIHCHENGUCAqAQKBAiOAACMIAAAAAAHGAgNGRAQGOIOFKDAKJGPAABAAAAAAHCOEAhRIUHGIA2KBAGQAGIAC
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAKAAAAAAAAAAAAAAASAJAAAEAAAAAgAANCAAAAAKAAASAhAaAPNGGGAAAAAAAAHCASAhAOQEAeGDArVCQHNCAAAAAAAAAiPIA9IDYDMBXDOGZFHFHCAAAAAAAkAsHEXEQEAcAHQESGJJPI