necromewmew

Most recent posts by necromewmew

TIB-X Map Contest Finalistsoh wow! and my #17 contest entry was the map i was most proud of making too! I was trying to make npc funnel into the centers of those squares but still make the squares not horrible to mo
TIB-X updateyou just don't have an awesome NecroMewMew type in your alliance. mew farms with her 10 stack of kittens and does invy too. about half mew's money is in credits and the other half in bd. m
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASATAJAAAAASATABAAACAAAAAAAAAkAkAUARMJAkAkAAAAAmAAAAAAAAAAHGHCHCAAAAHCHCAAAoGGAAAAAAAAAAHGNGNGNGAAAANGNCAoNAAAAAAAAAAAHCNGNGNGOEARAJTGAkNAAAAA
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAUANAKASATAZAZALAMACAGAAAAAAHCUCKASGQBAAAAQAOEZFSFGHAAAAAAAwOFZFAZMJAAAAAYAjHEQCNAAAAAAAAUAnHGNINAAAAAAoQAAkRGAJAAAAAALCGFJGQANGAEAEACOGHDAAAA
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAQAFAUAJAKASARARAJAAAAAAAAAAGINGGGHCAiQANIASAJAANCAAAAAAAAHCAiNGAiNCAoAiNGAANCHCAEACAAAAAkNGAiNGHCAkNCAANGGGAAYIABAAAAHCAiNGAKNITGGGAAAoNGASAJ
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAEAMAKAOAaATALAKAKAAAAAAAAAAAAGIJGQAWEQESGAjQCNGNAAAAAAAAAAAIAARARAFMAAhQCAAAoNCACAAAAAAAAAAAAAAGIAAQEAKAYADXIAAAAAIAMAKAAAAAKGGASMDADQA
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAIAOAKAeALACAAAAAAAAAYAfADAAAIAmZERBXERENIAGACAAAAAyYHNFAAA4XBJIQAQIXCRIZBADAAAoAmKGHEAGAgWIAAAAAARERAAmNAAAA4YBAxRHUDAGHCAAAKAmLEQB
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAOAKAIAGASAJAEAKAAAAAAAIAGACA0YDNHSEYJADAUYDAJNCACAEAiZEADMEADAYOBQEMIJIASAJZCAJMGAhJGNEJGMIAQUDTCAyA9ADAATGQAUAMIAoGGAIAOAiAYTBADJGMIAAHCAAAA
Map Creation Contest #8 (Ends Thursday, November 9th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAMAaAPAKAeATAVAJAMAIAKAKAGACAQLJRJZDSFZFNHHEAAWARJRHQBWGAAA0KHAAHEQIVAQJNANIKAOIAFAiAAAAKEAKQIAKQCNIAsQGAATGIAJJAAAKAAAsNEQAQARAAGYGTDAAGIAqAa