Most recent posts by Xariol

TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAAAMAAACAIAAAAAGAAACAAAAACAAGINGGIQIAAAAOGAzIFAxARARAzARAFIAARUJATOFAtAgAAHCAAAAAkAAAAGGAAAAAiACAAGIOIABAQOFATIBARAjAAAIAwAhAKAUIFHBAUAFAoACAM
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEAQARARARARATARARARATARARARABGIAAAAAAAAAiAAAAAAAoAAAAAUARAFIEAZARARAnAAAAAAAAAANAAAIAAFGIGIAANGAiGIAAAAAAAAAkAAAWAZGFGIGIAAAmNGGIAAACAAASGFAgIE
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AYARAbARATADAAAUARADAGAAAAAAAAAQRHAVRHApASARGFAkAkHCAAAAAAAAAEAAHAAAAiNGAAAAGIGGAANCAAAAAAGIAiGIAiAAAAOGAZKBAAAAHCAAAAAAJGAUKFAAAMAoAAAATIAAAAAA
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AYARARARARADAIAEACAAAUARAFASAFAAPEARAJAiAAAQZFABAAGGAAKCAAGIAkAANGAiNGAAAiGENGAkAAAkIAAHGIHCAAAiNIAERAAAAAACUCACGIA2GFGIAAQAAkAQZFABNGAkAkAkNGJG
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUABAEAAAMAKASABAaARARARARARADIEAFHCASKBQCNGAiAMNGAYAVADAiAAGEIAAhNGJGAKAiNCGINGNGWGAiAAAAAUAJAAAAQCAmNAGGGIAAQARAAAAAAAJCABOAAoAmKGAwAVGFAAAiAK
GH guard system favors end game playersNeed to pull heads out of assess. turn based is what makes this game such a pain in the ass. make at least guild hall stuff real time.
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AQARARARAJAAAAACAAAQAJAAAAAAACAAASAJAAAANGAiAAAAAAAAOEAJAiAAAgAEAENCAAAiNGAaAJAAAMAMAoOGABAIIAGHHCAoASAhNGNANCGEVAQBNAAAAASCAJAAQANGASAhNGJAAhAI
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAQALAAAAAUALAAAIAEAAAAAGAGAGAAAkAANAAALGABNIAAVCABAiKEJGGIAAGEAkAQAFGEAkAANCGIA0ABAUOBGIAUAVHDAUGJAQJDABIEIFHDAAGEGGTCIAIFABVGGJAAJCOBJCGHAANG
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEAAAIAEAOAEACAAAAAAAAAAAAAAAAGIAAAQXJGEZEABAIAEAKAEACAIAEACHCAAAqGEQEGENAAQZFARZFABAQZFABAAQEAANGGIAiAAAgGEQAHCNCAiGEMIAIGIACAQZFAJAEAKAEAKAUZD
Merge us alreadyeh. that's ozys call. as many people as you'd gain from a merge you'd lose. just look at unity.
Merge us alreadywon't fix anyones problems. if you think it will thats probably because you have blinders on. as it is you can farm TF and roid your assess off on your "dead" server . enjoy it
I forgot my login infoemail [email protected] and they'll help you out. they don't deal with sort of thing on the forums.
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)not yet
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUARARAFACASADAEAAAAAMAAAAAEAAIEAVARKDAgAwATIBAHAAGENGAAGGAAIEIBAlIEARAhACAqIEAJAAAKQEAAAAHGAEGIHAASAlAgAATCAAQIAKUCAAAAGETGKCKAAMGGAQARAVAJAkQA
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AQAXANAAAAAAAAAAAAAAAAAWAfAFAAA8IFGJNCAAAKAAAKAAAKA0LHIFTHAAIIVDIFJDA1AVSBARRHATUJIFIBGJAAAATGGIGIVCHHGIAUAxAbARIDAFGIAAAIGIGEIGIFGJTGGIA0AVSBAF